ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของadmin .
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
  โดย admin . - Friday, 17 April 2020, 9:53PM
   

  post2

  กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี 

   
  รูปภาพของadmin .
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา
  โดย admin . - Wednesday, 26 July 2017, 11:14AM
   

       ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต พ.ศ. 2555 นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา 

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (46 คำ)