ข่าวและประกาศ

  Picture of admin .
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
  by admin . - Friday, 17 April 2020, 9:53 PM
   

  post2

  กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี 

   
  Picture of admin .
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา
  by admin . - Wednesday, 26 July 2017, 11:14 AM
   

       ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต พ.ศ. 2555 นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา 

  Read the rest of this topic
  (46 words)