ข่าวและประกาศ

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
รูปภาพของadmin .
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา
โดย admin . - Wednesday, 26 July 2017, 11:14AM
 

     ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต พ.ศ. 2555 นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา